Sikkerhetsregler

Sikkerhetsregler for SUB-BSI

Vedtatt av styret i SUB-BSI den 13. august 2007 med senere endringer senest av 08. mars 2024.

Safety rules in English.

Generelt

   •  All dykking i regi av SUB-BSI skal til enhver tid foretas etter klubbens gjeldende sikkerhetsregler, og alle medlemmer er forpliktet å gjøre seg kjent med disse.
   • Sikkerhetsleder kan i samråd med aktuell dykkeleder gi dispensasjon fra sikkerhetsreglene i særlige tilfeller.
   • Alle uønskede hendelser, nestenulykker og ulykker skal rapporteres til sikkerhetsleder.

Dykkeren

   • Dykker er ansvarlig for å være fysisk og psykisk skikket for dykking. Dykkeren skal heller ikke være påvirket av rusmidler eller andre medikamenter, som kan påvirke dykkerens evne til å ivareta egen og andres sikkerhet.
   • Dykk skal foretas i henhold til de sertifikater, ledsagende utstyr- og prosedyrekrav, samt de erfaringsmessige kvalifikasjoner dykkeren til enhver tid innehar. Dykkeren skal påse at meddykker også har den nødvendige sertifisering, erfaring og utstyr som dykket krever.
   • Bruk av tørrdrakt krever at dykkeren kan vise til relevant opplæring eller erfaring.

Planlegging

   • Alle dykk skal planlegges og avtales på forhånd med meddykker og dykkeleder. Med planlegging menes minst total dykketid, dybde og gjennomgang av nød prosedyrer. Planen skal følges. Svømmeretning skal avtales og følges dersom ikke sterke grunner taler for noe annet.
   • Rutiner for samhold under dykket skal avtales på forhånd. Hvis kontakten brytes under dykket, bør dykkerne lete ett minutt etter meddykker. Dersom meddykker ikke gjenfinnes, skal dykkerne returnere kontrollert til overflaten for å gjenopprette kontakten.
   • Alle ordinære klubbdykk bør planlegges og gjennomføres uten obligatorisk dekompresjon, og aldri dypere enn 30m. Regler og retningslinjer for dekompresjonsdykking er beskrevet i Vedlegg til sikkerhetsregler for SUB-BSI.

Organisering

   • Alle dykk skal organiseres. Forskjellige typer dykk krever ulik form for organisering. Kan ikke et dykk organiseres på forsvarlig måte, skal det ikke gjennomføres.
   • Det skal alltid være oppnevnt ansvarlig dykkeleder og kommunikasjonsansvarlig (ref SUB alarmplan). Dykkeleder er alltid suveren i sine avgjørelser.
   • I tillegg til dykkeleder krever alle dykk overflateberedskap i form av redningssvømmer eller båt med kvalifisert båtfører. Båt bør i størst mulig grad benyttes der den utgjør det raskeste middel for å nå dykkerne.
   • Hvis båt er tilgjengelig på dykkestedet skal den, så langt det er mulig, følge dykkerne. I tillegg til båtfører bør det også være en hjelper (fortrinnsvis redningssvømmer) med i båten.
   • Dykkeleder er ansvarlig for at relevant sikkerhetsutstyr medbringes på alle klubbdykk.
   • Alle dykk skal loggføres i SUBs felleslogg, og hver enkelt dykker bør føre sin personlige dykkelogg.
   • Dykkeleder skal påse at alarmplan er satt opp for det aktuelle dykkestedet, at handlingsplanen er kjent og gjennomførbar, og at alle vet hvilken funksjon de har ved en eventuell ulykke.

Avslutning av dykket

   • Alle dykk bør avsluttes med sikkerhetsstopp (3-5 min på 3-5m) eller minimum dekompresjon.
   • Sikre alltid positiv oppdrift i overflaten. Blås opp vesten og steng evt. utventilen på tørrdrakt. Dropp vektbeltet om nødvendig ved nødssituasjon. Når positiv oppdrift er sikret for deg selv og meddykker skal tydelig OK-signal gis til dykkeleder eller evt. båtfører.

Merking av dykkestedet

   • Stedet/området hvor det faktisk dykkes skal markeres med dykkeflagg (signalflagg A). Flagget (flaggene om nødvendig) skal være heist og godt synlig så lenge dykkeaktiviteten pågår.
   • Ved bruk av båt skal dykkeflagg festes lett synlig i båten.

Utstyr

   • Dykk alltid med komplett utstyr. Minstekrav for utstyr er:  passende temperaturbeskyttelse, individuell oppdriftskontroll uavhengig av drakt (BCD: vinge-bakplate, side-mount harness, eller jakkevest), dybdemåler, tidsmåler, manometer og 2 stk andretrinn. Sjekk utstyret nøye før dykket; foreta kameratsjekk.
   • Ved nattdykking skal hver dykker medbringe egen hovedlykt og reservelykt. To lykter per dykkepar (en lykt per dykker) kan i enkelte tilfeller godtas etter avtale med dykkeleder. 
   • Hvis forholdene tilsier det (eks: strømdykking, nattdykking eller dykking i store bølger) kan dykkeleder kreve at minst én i hvert dykkepar medbringer oppblåsbar markeringsbøye (DSMB).
   • Lån ikke bort dykkerutstyr til en person som ikke er sertifisert eller av andre grunner ikke er kvalifisert for dykking.

Pustegass

   • Det er kun tillatt å dykke med pustegass man er sertifisert for. Hver dykker er selv ansvarlig for innholdet i flaskene, og sikker bruksdybde for aktuell gass. Gass skal alltid analyseres før dykk.
   • Dykk skal planlegges og gjennomføres med pO2 (partialtrykk oksygen) maksimalt lik 1.4 bar under aktivitet.

Bruk av båt (gummibåt med utenbordsmotor og sublime)

   • Båtfører skal alltid bruke egnet redningsutstyr (eks: lukket tørrdrakt eller redningsvest).
   • Gummibåt skal kun kjøres av medlemmer som har mottatt nødvendig opplæring fra kvalifisert person. Årer skal alltid medbringes i båten, og VHF-samband mellom dykkeleder og båtfører bør  alltid benyttes.
   • Sublime skal kun kjøres av medlemmer med båtførerbevis og internopplæring.

Filer:

PDF av Sikkerhetsregler for SUB-BSI

PDF of Safety rules for SUB-BSI

PDF av Vedlegg til sikkerhetsregler for SUB-BSI

PDF av sikkerhetsregler for dypere fritidsdykking i SUB-BSI

PDF av sikkerhetsregler for dypere fritidsdykking med hellukkede pustesystemer i SUB-BSI

Dykketabeller

Norske dykketabeller finner du på dykketabeller.no

The Norwegian Diving tables can be found at dykketabeller.no/english/

Creative Commons License
Alle sikkerhetsreglene til SUB-BSI is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Norway License.