Båt

SsublimeUB disponerer en Polarcirkel 760 dykkebåt med plass til tolv dykkere, Sublime, som er stasjonert på Sotra. Båten benyttes på utvalgte klubbdykk og dykketurer.

Klubbdykk med bruk av Sublime annonseres på forhånd på Subnett, da det tilkommer ekstra betaling for turen.

Kostnaden for drivstoff samt en timesats på kr. 100 per påbegynte time deles mellom antall deltakere (80kr/time om færre enn 7 deltakere).  I tillegg kommer normal betaling for å delta på klubbdykk. Prisen for Sublime de fleste dykkemål ligger derfor på mellom kr. 80 og 150 (i tillegg til de ordinære kr. 85).

Kun personer godkjent av styret kan føre Sublime. SUB gjennomfører jevnlig utsjekk som gir adgang til å føre Sublime. Utsjekk gjennomføres to ganger med to ulike instruerende båtførere. Kandidaten skal beherske og ha praktisk erfaring med fortøyning, opphenting av dykker, sjekkliste og betalingsrutiner, samt kjenne til bruk av plotter. Det er krav om Båtførerprøven for å føre Sublime, uavhengig om dette er et krav i lovverket. Styret kan når som helst inndra en båtførers tillatelse til å være båtfører. Ta kontakt med styret om du er interessert i å bli Sublimefører. Spørsmål kan rettes til sikkerhetsansvarlig.

Styret kan når som helst inndra en båtførers tillatelse til å være båtfører. Ved uaktsomhet som medfører materiell skade, må båtfører påregne en egenandel. Denne fastsettes skjønnsmessig av styret ut ifra grad av uaktsomhet, skadeomfang og forsikringens egenandel.

Mer om opplæring av båtførere

Retningslinjer for bruk av Sublime